MEMÒRIA ACADÈMICA 2018-2019

Detecció de necessitats formatives del PDI

• Enquesta per a la detecció de necessitats formatives del PDIProgramació d'activitats

• Calendari