MEMÒRIA ACADÈMICA 2017-2018

Detecció de necessitats formatives del PDI

• Enquesta per a la detecció de necessitats formatives del PDIProgramació d'activitats

• Calendari